Obec Zeleneč
Obec Zeleneč

Hlášení poruch, podnětů v rámci obce: zde / sms 725 455 727 / mobilní rozhlas 

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Zeleneč
Obec Zeleneč vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Telefon: 281 923 196
Mobilní telefon: 606 359 879
E-mail: obec@zelenec.cz
WWW: www.zelenec.cz
ID Datové schránky: zqhaskc
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:00
  úterý8:00 – 12:0013:00 – 16:00
  středa8:00 – 12:0013:00 – 18:00
  čtvrtek8:00 – 12:0013:00 – 16:00
  pátekzavřeno
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: zqhaskc
Platba poplatků za odpady a psy: 5023201/0100 (Komerční banka, a.s.)
Platba vodného/stočného: 121040287/0100 (Komerční banka, a.s.)
00241041
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Zeleneč
  Kasalova 467
  250 91 Zeleneč
 • e-mailem: obec@zelenec.cz
 • elektronickým podáním: obec@zelenec.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 281 925 192

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
pátek ZAVŘENO

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Podatelna

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Zeleneč vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.): dle skutečně vynaložených nákladů
  fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4): dle skutečně vynaložených nákladů
  paušál provozních nákladů (materiál, energie): dle skutečně vynaložených nákladů
  ostatní náklady: dle skutečně vynaložených nákladů

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Zeleneč poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2017 dle z.č. 106/1999 Sb.

2017_vyrocni_zprava_infz.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,58 kB
Staženo: 219×
Vloženo: 9. 10. 2019

Výroční zpráva za rok 2018 dle z.č. 106/1999 Sb.

2018_vyrocni_zprava_infz.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,75 kB
Staženo: 232×
Vloženo: 9. 10. 2019

Výroční zpráva za rok 2019 dle z.č. 106/1999 Sb.

2019_vyrocni_zprava_infz.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,91 kB
Staženo: 218×
Vloženo: 6. 1. 2020

Výroční zpráva za rok 2020 dle z.č. 106/1999Sb.

2020_vyrocni_zprava_infz.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,43 kB
Staženo: 153×
Vloženo: 29. 1. 2021

Výroční zpráva za rok 2021 dle z.č. 106/1999 Sb.

2021_vyrocni_zprava_infz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,23 kB
Staženo: 153×
Vloženo: 19. 1. 2022

Výroční zpráva za rok 2022 dle z.č. 106/1999 Sb.

2022_vyrocni_zprava_infz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,53 kB
Staženo: 48×
Vloženo: 6. 2. 2023

1. Žádost o informaci ze dne 28. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informací o podmínkách a průběhu a výběru dodavatele projekčních prací v souvislosti s přestavbou budovy Ferona.

Vyřízeno dne 7. 3. 2019

Poskytnutá informace: odpoved_1.pdf (292.85 kB)

 2. Žádost o informaci ze dne 2. 4. 2019

Žádost o poskytnutí informace, kdy obec začne řešit stojící vraky na obecních pozemcích, kolik zaplatil majitel vraku za zábor veřejného prostranství, vyčíslení záborů za posledních 5 let.

Vyřízeno dne 3. 4. 2019

Poskytnutá informace: odpoved_2.pdf (109.65 kB)

 3. Žádost o informaci ze dne 8. 4. 2019

Žádost o poskytnutí výroční zprávy dle § 18 InfZ za rok 2017.

Vyřízeno dne 9. 4. 2019

Poskytnutá informace: odpoved_3.pdf (189.66 kB)

 4. Žádost o informaci ze dne 11. 4. 2019

Žádost o poskytnutí informací, zda je užívací právo k pozemkům parc.č. 225/1 a 226 k.ú. Mstětice zapsaných na LV č. 10001, do kterých zasahuje golfové hřiště, sjednáno v písemné podobě:

1. zda žádost o ověření stávajícího stavu ohledně užívání Pozemků Společností byla projednána zastupitelstvem obce Zeleneč

2. zda bylo ověření užívání Pozemků Společností ze strany obce Zeleneč již učiněno; pokud ano, s jakým výsledkem

3. zda byl Návrh smlouvy projednán zastupitelstvem obce Zeleneč; pokud ano, žádám o zaslání zápisu ze zasedání zastupitelstva, kde byl Návrh smlouvy projednán

4. v jakém časovém horizontu dojde (za předpokladu, že se tak již nestalo) k projednání žádosti Společnosti o prověření stávajícího užívacího titulu Společnosti k Pozemkům, resp. k samotnému prověření této skutečnosti ze strany obce Zeleneč a kdy bude projednán Návrh smlouvy zastupitelstvem obce.

Vyřízeno dne 18. 4. 2019

Poskytnutá informace: odpoved_4.pdf (147.25 kB)

 5. Žádost o informaci ze dne 19. 8. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči obci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně poskytnutí této nabídky.

Vyřízeno dne 19. 8. 2019

Poskytnutá informace: odpoved_5.pdf (109.77 kB)

6. Žádost o informaci ze dne 4. 10. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda byla obec ke dni 9.5.2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s.

Vyřízeno dne 16. 10 .2019         

Poskytnutá informace: odpoved_6.pdf (293.42 kB)

7. Žádost o informaci ze dne 25. 10. 2019

Žádost o poskytnutí následujících informací:

 1. zda byla uzavřena jakákoliv smlouva mezi obcí Zeleneč a společností Levinhor s.r.o., která byla vlastníkem pozemků v      k.ú. Mstětice, na kterých má být vystavěno “Nové městečko“, popř. se současným vlastníkem předmětných pozemků

 2. zda obec Zeleneč uzavřela smlouvu s jakoukoliv jinou společností ve věci výstavby výše uvedeného developerského          projektu, popř. jakoukoliv jinou smlouvu s tímto projektem související

3. zda některý z orgánů obce (starosta, zastupitelstvo) projednával otázky týkající se výše uvedeného developerského projektu

Vyřízeno dne 29. 10. 2019

Poskytnutá informace: odpoved_6.pdf (144.5 kB)          prilohy_6.pdf (3.45 MB)

8. Žádost o informaci ze dne 20. 11. 2019

Žádost o poskytnutí následujících informací:

 • Kdo a v jakém rozsahu má přístup k záběrům z kamerového systému instalovaného v obci Zeleneč?

 • Kde a na jak dlouho jsou záběry ze zmíněného kamerového systémy ukládány a k jakým účelům jsou využívány?

 • Zda není do budoucna plánováno s vyžitím kamerového systému např. pro měření rychlosti vozidel?

 • Jak a kým jsou data zabezpečena, jak při přenosu, tak případně na úložišti?

 • Jaká je výše nákladů spojená s provozem kamerového systému v obci?

 • Jaká je výše nákladů na vybudování obecního kamerového systému?

Vyřízeno dne 28. 11. 2019

Poskytnutá informace: odpoved_8.pdf (200.93 kB)

9. Žádost o informaci ze dne 29. 11. 2019

Žádost o poskytnutí následujících informací:

 • Přesné vyčíslení částky (kompletní za materiál a realizaci) přístřešku (altánu) na dětském hřišti U Obory

Vyřízeno dne 6.12.2019

Poskytnutá informace: odpoved_9.pdf (93.04 kB)

10. Žádost o informaci ze dne 1. 4. 2020

Žádost o poskytnutí následujících informací:

 1. Název obecního zpravodaje?
 2. Kolikrát v roce zpravodaj distribuujete?
 3. Kolik kusů distribujete?
 4. Je tato služba zpoplatněna?
 5. Počet stran zpravodaje?
 6. Počet stran tvořená inzercí?
 7. Náklady na šéfredaktora a ostatní redaktory?
 8. Náklady na tisk?
 9. Náklady na grafika?
 10. Náklady na korektora?
 11. Celkové roční náklady?
 12. Počet přihlášených obyvatel k trvalému pobytu?

Vyřízeno dne 1. 4. 2020

Poskytnutá informace: odpoved_10

11. Žádost o informaci ze dne 16. 6. 2020

Žádost o poskytnutí následující informace:

 • Zaslání všech faktur či smluv týkajících se změny č. 5 územního plánu obce Zeleneč- část Mstětice

Vyřízeno dne 30. 6. 2020

Poskytnutá informace:  K vaší žádosti v příloze posílám příkazní smlouvu. Dle smlouvy čl. III cena předmětu plnění byla hrazena žadatelem o změnu územního plánu. Ing. Michael Husinec, starosta.                                              příloha_11

12. Žádost o informaci ze dne 22. 6. 2020

Žádost o poskytnutí následujících informací:

1. Žadatel žádá o předložení veškerých vyjádření, stanovisek, souhlasů apod., které povinný subjekt vydal, v souvislosti se záměrem výstavby nového obytného komplexu městského charakteru pro až 3 500  obyvatel, včetně technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, ČOV, plynovod), občanské vybavenosti, obchodů, služeb a pracovních příležitostí o celkové ploše dotčené záměrem je 1 153 402 m2, nazvaným: Nový Zeleneč.

2. Žadatel dále žádá o předložení veškerých rozhodnutí zastupitelstva povinného subjektu, týkajících se projektu dle odst. 1, včetně rozhodnutí nepřijatých.

3. Žadatel dále žádá povinný subjekt o předložení veškerých smluv, které povinný subjekt uzavřel s obchodními společnostmi, které mají personální vazbu (společník či statutární orgán), na osobu, která je místostarostou povinného subjektu.

4. Žadatel dále žádá povinný subjekt o sdělení, zda starosta povinného subjektu či osoba dle odst. 2, informovali zastupitelstvo povinného subjektu či povinný subjekt, v souladu s ust. § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, o poměru k projednané věci, v souvislosti s rozhodováním o projektu dle odst. 1.

5. Žadatel dále žádá povinný subjekt o sdělení, zda starosta povinného subjektu či osoba dle odst. 2, informovali zastupitelstvo povinného subjektu či povinný subjekt, v souladu s ust. § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, o poměru k projednávené věci, v souvislosti s jiným rozhodováním.

Vyřízeno dne 29. 6. 2020

Poskytnutá informace: odpověď_ 12  odpověď_12

                                         přílohy_12, přílohy_12, přílohy_12, přílohy_12

13. Žádost o informaci ze dne 27. 7. 2020

Žádost o zaslání a zveřejnění kopie smlouvy mezi obcí Zeleneč a původním irským investorem v lokalitě Nové Mstětice, na základě které obec dostala částku 20 000 000 Kč a kam a kdy byla tato částka konkrétně investována.

Vyřízeno dne 5. 8. 2020

Poskytnutá informace: odpověď 13                                    příloha 13

14. Žádost o informaci ze dne 4. 9. 2020

žádost: žádost

Vyřízeno dne 10. 9. 2020

Poskytnutá informace: odpověď 14

15. Žádost o informaci ze dne 2. 12. 2020

Žádost o zaslání a zveřejnění kopiií nabídek na PD podzemního vodojemu ve Feroně a zaslání a zveřejnění kopií nabídek ve VŘ na pořízení nákladního auta s hákem pro TS.

Vyřízeno dne 16. 12. 2020

Poskytnutá informace: odpověď 15 (168.03 kB)

16. Žádost o informaci ze dne 10. 3 .2021

Žádost: žádost (32.79 kB)

Vyřízeno dne 11. 3. 2021

Poskytnutá informace: odpověď 16 (45.13 kB)

17. Žádost o informaci ze dne 10. 3. 2021

Žádost o poskytnutí následujících informací:

1. Smlouva s firmou S.I.K. na zajištění výběrového řízení na novostavbu ZŠ

2. Smlouva s architektem na projekt nové budovy ZŠ v areálu bývalé Frony

Vyřízeno dne 25. 3. 2021

Poskytnutá informace: odpověď_17 (43.11 kB)   příloha_1 (584.52 kB)    příloha_2 (332.71 kB)

18. Žádost o informaci ze dne 10. 3. 2021

Žádost: žádost (39.33 kB)

Vyřízeno dne: 25. 3. 2021

Poskytnutá informace: odpověď_18 (46.47 kB)   příloha (839.24 kB)

19. Žádost o informaci ze dne 22. 3. 2021

Žádost: žádost (24.65 kB)

Vyřízeno dne 26. 3. 2021

Poskytnutá informace: odpověď_19 (43.27 kB)

20. Žádost o informaci ze dne 25. 3. 2021

Žádost: žádost (178.14 kB)

Vyřízeno dne 6. 4. 2021

Poskytnutá informace: odpověď (221 kB)   priloha_1 (94.02 kB)  příloha 2a (339.13 kB)  příloha 2aa (37.05 kB)  příloha 2b (23.16 kB)

21. Žádost o informaci ze dne 15. 7. 2021

Žádost: o poskytnutí smlouvy mezi Obcí Zeleneč a ABAK s.r.o. schválenou na zasedání Zastupitelstva (zápis č. 12) ze dne 9. 11. 2020.

Vyřízeno dne 20. 7. 2021

Poskytnutá informace: odpověď (102.38 kB) příloha (180.21 kB)

22. Žádost o informaci ze dne 24. 10. 2021

Žádost: o všechny dokumenty k výběru zpracovatele ÚPZ (poptávka, nabídka, protokol, objednávka, smlouva)

Vyřízeno dne 5. 11. 2021

Poskytnutá informace: odpověď (50.8 kB)  smlouva (1.17 MB)  protokol (59.68 kB)  objednávka (49.14 kB)  nabídka 1 (106.79 kB)  nabídka 2 (123.08 kB)  nabídka 3 (205.79 kB)

23. Žádost o informaci ze dne 24. 10. 2021

Žádost: kdy bylo rozhodnuto o pořízení ÚPZ (datum zasedání ZO a číslo usnesení)

Vyřízeno dne 8. 11. 2021

Poskytnutá informace: odpověď (51.15 kB)

24. Žádost o informaci ze dne 8. 11. 2021

Žádost: o písemné doložení zmíněného „přislíbeného budoucího rozvoje“ vlastníkům pozemků, kteří obci poskytli své pozemky na veřejné prostranství, a to, zda bylo toto zasláno doporučeně, datovou schránkou, nebo jinou písemnou a doložitelnou formou. Pokud existují i jiné podobné přísliby obce Zeleneč v písemné podobě, např. i v části obce Mstětice, které jsou v přímém vztahu s návrhem ÚP, uvěřejněným pod Č.j. 01038/21/OÚ veřejnou vyhláškou, žádám o doložení příslibů a zápisů z jednání s majiteli pozemků, které jsou pozemky plánovaného nového ÚP výše zmíněného

Vyřízeno dne 10. 11. 2021

Poskytnutá informace: odpověď (55.91 kB)

25. Žádost o informaci ze dne 9. 11. 2021

Žádost o poskytnutí uplatněných připomínek a požadavků doručených k návrhu zadání ÚP, a to jak písemně doručených, tak došlých prostřednictvím elektronické ankety.

Vyřízeno dne 22. 11. 2021

Poskytnutá informace: odpověď (106.21 kB)

26. Žádost o informaci ze dne 26. 11. 2021

Obec Zeleneč obdržela vaši žádost o poskytnutí informace podle § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a to jmenovitě žádost o poskytnutí uplatněných připomínek  a požadavků doručených k návrhu zadání územního plánu, a to jak písemně doručených, tak došlých prostřednictvím ankety, upřesněnou následně tak, že žádáte o zaslání kopie usnesení či jakéhokoli písemného dokladu, kterým bylo pořizovateli (územního plánu obce Zeleneč) oficiální cestou od obce (Zeleneč) uloženo oproti návrhu zadání zapracování nových ploch a dalších změn, např. v k.ú. Mstětice

Vyřízeno dne 3. 12. 2021

Poskytnutá informace:  odpoved 26 (71.12 kB)  priloha 26a (319.26 kB)  priloha 26b (781.67 kB)

27. Žádost o informaci ze dne 9. 12. 2021

Obec Zeleneč obdržela vaši žádost o poskytnutí informace podle § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a to všech dokumentů k výběrovému řízení Zpracování územního plánu Zeleneč (minimálně v rozsahu poptávky, nabídek, protokolu, objednávky, smlouvy s vítězem a datem informování zastupitelstva obce o realizaci této zakázky malého rozsahu)

Vyřízeno dne 23. 12. 2021

Poskytnutá informace: odpověď (62.93 kB)  poptávky (104.07 kB)  poptávka (301.07 kB)  zadání úpz (561.44 kB)   protokol (52.3 kB)   objednávka (38.18 kB)

28. Žádost o informaci ze dne 17. 5. 2022

Obec Zeleneč obdržela  žádost o poskytnutí informace podle § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ohledně poskytnutí kopie smlouvy mezi obcí Zeleneč a Pražké vodovody a kanalizace a.s.

Vyřízeno dne 19. 5. 2022

Poskytnutá informace: odpověď (196.24 kB)    příloha (964.44 kB)

29. Žádost o informaci ze dne 26. 5. 2022

Obec Zeleneč obdržela  žádost o poskytnutí informace podle § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ohledně: Kompletní informace k montáŽi (rekonstrukci) kamerového (dopravního)systému v obci Zeleneč.

1) Podklady pro výběrové řízení - jaké firmy byly osloveny (a proč), případně kdo se přihlásil do výběrového řízení
2) Kde bylo výběrové řizení zveřejněno
3) Nabídky uchazečů o zakázku včetně vítězné nabídky
4) Jaká byla kritéria hodnocení jednotlivých nabídek
5) Kdo vyhodnocoval konkrétní nabídky
6) Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem
7) Předávací protokol na hotové dílo
8) Jak je realizována ochrana osobních údajů v kamerovém systému
9) Jak je zabezpečen nepovolaný přístup k osobním Údajům
10) Kdo zodpovídá za plovoz kamerového systému a ochranu osobních údajů v kamerovém systému
11) Jak je zajištěn servis kamerového systému
12) Servisní smlouva
13) Jak byl systém od doby instalace do dnešního dne vyuŽit, kolikrát byly dohledávány informace z kamerového systému

Vyřízeno dne 9. 6. 2022

Poskytnutá informace: odpověď  příloha 1  příloha 2a  příloha 2b  příloha 2c  příloha 2d  příloha 3  příloha 4  příloha 5

30. Žádost o informaci ze dne 22. 7. 2022

Obec Zeleneč obdržela  žádost o poskytnutí informace podle § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ohledně poskytnutí kopie smlouvy mezi obcí Zeleneč a  Petrem Dřevem.

Vyřízeno dne 25. 7. 2022

Poskytnutá informace: odpovědˇ (40.84 kB)   příloha (444.15 kB)  

31. Žádost o informaci ze dne 13. 9. 2022

Obec Zeleneč obdržela  žádost o poskytnutí informace podle § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ohledně poskytnutí kopie veškerých územních rozhodnutí, stavebních povolení, společných povolení, kolaudačních rozhodnutí a dalších veřejnosprávních rozhodnutí pro stavbu č.p. 14 a nemovitost na parc.č. 100/1 v k.ú. Zeleneč.

Vyřízeno dne 26. 9. 2022

Poskytnutá informace: odpověď (37.36 kB)   příloha (37.36 kB)

32. Žádost o informaci ze dne 9.12.2022

Obec Zeleneč obdržela  žádost o poskytnutí informace podle § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ohledně práva nahlédnutí do PD nádraží Mstětice, kácení a náhradní výsadby z důvodu modernizace dráhy a stadia výstavby P+R ve Mstěticích.

Vyřízeno dne 12.12.2022

Poskytnutá informace: odpověď (105.47 kB)

33. Žádost o informaci ze dne 16.1.2023

žádost (44.17 kB)

Vyřízeno dne 24.1.2023

Poskytnutá informace: odpověď (140.4 kB)

34. Žádost o informaci ze dne 17.1.2023

žádost (49.58 kB)

Vyřízeno dne 31.1.2023

Poskytnutá informace: odpověď (74.21 kB)   příloha (136.43 kB)

35. Žádost o informaci ze dne 3.2.2023

žádost (50.71 kB)

Vyřízeno dne 8.2.2023

Poskytnutá informace: odpověď (104.61 kB)   priloha_1 (1012.39 kB)   priloha_2 (387.05 kB)   priloha_4a (101.76 kB)   priloha_4b (82.62 kB)   priloha_8_9 (55.76 kB)

36. Žádost o informaci ze dne 17.3.2023

žádost (44.82 kB)

Vyřízeno dne 30.3.2023

Poskytnutá informace: odpověď (109.84 kB)

37. Žádost o informaci ze dne 27.3.2023

žádost (43.17 kB)

Vyřízeno dne 6.4.2023

Poskytnutá informace: odpověď (53.45 kB)   příloha 1 (165.21 kB)   příloha 2 (468.65 kB)   příloha 3 (130.13 kB)  příloha 4 (36.42 kB)

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5
1
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zprávy do mobilu?

rozhlas