Obec Zeleneč
Obec Zeleneč

Odpady

Podle zákona o odpadech je každá obec povinna určit, kam mají fyzické osoby/občané odkládat komunální odpad. Ke splnění této povinnosti je obec oprávněna vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovuje systém odpadového hospodářství. Systém zahrnuje likvidaci komunálních odpadů a způsob finanční úhrady za poskytované služby v odpadovém hospodářství. Pro občany platí povinnost odkládat komunální odpad pouze na místech k tomu určených.

Nakládání s odpady na území obce Zeleneč stanovují obecně závazné vyhlášky:
► OZV č. 1/2015 - systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně
► OZV č. 2/2015  - nakládání s komunálním a stavebním odpadem
 

komunalniSMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Komunální odpad, který zůstává po vytřídění papíru, lepenky, skla, nápojových kartonů, plastů a kovů a nebezpečných složek. Do směsného odpadu se nezahrnuje objemný odpad, odpady ze zeleně, použité výrobky podléhající zpětnému odběru ani odpady z udržování čistoty obce. V praxi se jedná o zbytkový odpad, který vyhazujeme do popelnic.

Za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu vybírá obec od občanů úhradu. Občané mohou zavedeného systému obce Zeleneč pro nakládání s komunálním odpadem využít na základě smlouvy. Kupony na svoz lze zakoupit na obecním úřadě, občané si mohou vybrat četnost svozu a velikost nádoby.

Termíny a ceny svozu pro rok 2021 včetně DPH

  velikost          svoz ÚTERÝ      svoz SUDÉ ÚTERÝ (tzn. číslo konkrétního týdne dle kalendáře)
  nádoby             1x týdně            1x za 2 týdny     

     60 litrů          1 500 Kč               870 Kč
     80 litrů          2 060 Kč           1 180 Kč
   120 litrů          3 050 Kč           1 730 Kč
   240 litrů          6 060 Kč           3 410 Kč
1 100 litrů       26 200 Kč         14 760 Kč

 

trideniTŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Tříděný odpad zahrnuje papír, plasty, sklo a nápojové kartony.
Pro sběr těchto odpadů obec poskytuje občanům zdarma sběrné pytle v příslušných barvách. barvy Do tříděného odpadu dále patří kovy a obec Zeleneč navíc zajišťuje také svoz čistého polystyrenu. Občané současně mohou tříděný odpad, tzn. PET lahve, směsné plasty, papír, lepenku, sklo, polystyren, kovy a elektroodpad, sami odvézt do sběrného dvora.

Termín svozu 
► Každé ÚTERÝ, zajišťují zaměstnanci technických služeb obce Zeleneč 


CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU + SEDMERO PRO HLADKÝ SVOZ

 

bioBIOODPAD

Rostlinné zbytky ze zahrad a údržby zeleně nesmějí být ukládány do běžných popelnic na směsný komunální odpad. Celoročně mohou občané bezúplatně odvážet bioodpad na sběrné místo Kmochova, kde jsou vyhrazeny kontejnery pro trávu/listí a větve. 

Mobilní svoz 
► 
Od dubna do listopadu lze za ÚPLATU zanechat bioodpad v pytlích (tráva, listí) nebo volně ložený (větve, dřevní odpad) před domem.
► Mobilní svoz zajišťují zaměstnanci obce každé PONDĚLÍ, občané nemají v souvislosti se svozem žádné další povinnosti.

Ceny za mobilní svoz trávy/listí 
► 
Na obecním úřadě lze předem zakoupit svozové nálepky včetně pytle v ceně 30 Kč/kus.
► Svoz trávy můžete využít, i pokud tuto nálepku nemáte. Do schránky v takovém případě dostanete současně se svozem i evidenční lístek s množstvím svezených pytlů k platbě (kopie lístku současně putuje pro evidenci plateb na úřad).
► Trávu obec sváží nejen v jednorázových pytlích, ale i z vašich vlastních nádob - tráva je na místě přesypána a nádoby vráceny.

Ceny za mobilní svoz větví/dřevního odpadu 
Cena za svoz je stanovena na 60 Kč/m³, platí se po svozu opět na základě evidenčního lístku, na kterém je uvedeno množství svezeného odpadu a informace k platbě.

listek
Evidenční lístek 

 

nabytekOBJEMNÝ ODPAD

Lze bezúplatně odevzdat ve sběrném místě. Objemným odpadem se rozumí takový, který nelze zařadit do komunálního ani do tříděného odpadu, tzn. sedací soupravy, koberce, křesla, další kusový nábytek (ne dřevěný nábytek, viz výše). 
 

sutSTAVEBNÍ SUŤ

Stavební odpad a zbytky stavebních materiálů z provádění drobných stavebních úprav, tzn. omítky, cihly, dlažba, beton, kamení lze uložit za úplatu ve sběrném místě.

 

textilTEXTIL A OBUV

Objemný vyřazený textil a obuv (v igelitové tašce) lze odevzdat ve sběrném místě. Nepotřebné oblečení a obuv v dobrém a čistém stavu pro charitativní účely je možné ukládat do bílých kontejnerů v ul. Husova v těsné blízkosti železniční zastávky.  

spotrebiceELEKTROZAŘÍZENÍ

Malé a velké spotřebiče, televizory, počítače, monitory atp. lze bezúplatně odevzdat ve sběrném místě.

 

olejePOUŽITÉ KUCHYŇSKÉ OLEJE

Použité kuchyňské oleje lze odevzdat bezúplatně ve sběrném místě, výhradně však v plastových obalech.

 

pneuNEBEZPEČNÉ ODPADY

Mobilní svoz nebezpečného odpadu (rozpouštědla, barvy, lepidla, detergenty, chemikálie, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky atp.) zajišťuje svozová firma AVE 2x ročně. V rámci vyhlášených termínů lze odevzdat také pneumatiky. Termín a místo je občanům předem oznámen formou písemné informace do schránek a také prostřednictvím obecního webu. Tato služba je pro občany bezplatná.
 

drevoDŘEVO A DŘEVĚNÝ NÁBYTEK

Dřevěný nábytek (stoly, kuchyňské linky, skříňky atp.) lze odevzdat za úplatu v rozebraném stavu. Demontované části mohou obsahovat drobné kovové součásti jako jsou hřebíky, šrouby, kování,  úchytky, panty, lišty. Odstraněny musí být všechny masivní kovové části (cca 15 mm nebo cca 1 kg).

LZE ODEVZDAT:

 • povrchově neupravené dřevo (desky, sloupky, konstrukční dřevo, kapované dřevo, řezivo)
 • čisté palety
 • bednicí desky (lepené desky zpravidla žluté barvy ano, desky s protiskluzem = tzn. černé překližky jsou naopak nevhodné)
 • dřevotřískové desky (dtd) surové, laminované nebo lakované 
 • nábytek z masivního dřeva, nábytek z dřevotřískových desek (regály, komody, kuchyně bez mdf-desek a sololitu) 
 • osb-desky
 • dřevo lepené z více vrstev dřevěných desek a výřezy ze zpracování lepených vazníků a překližky
 • dřevěné podlahy (bez lepidla)
 • dřevěné bedýnky od ovoce (povrchově neupravené a čisté bez papíru, plastů, mdf a sololitu)

NELZE ODEVZDAT:

 • okna, okenní rámy
 • dveře, dřevené zárubně
 • impregnované a ostatní povrchově upravené dřevní odpady 
 • mdf-desky, sololit, sololak
 • dřevovláknité izolační desky
 • laminátové podlahy
 • znečištěné palety
 • multiplexové desky a desky s protiskluzem
 • dřevo znečištené asfaltem a krytinovou lepenkou
 • lepené parketové podlahy
 • kompozitní materiály s vysokým podílem dřeva
 • dřevo z požáru
 • železniční pražce, piloty, sloupy
 • drevěné průmyslové podlahy
 • vojenské bedny od munice
 • odpady, které obsahují dřevěné součásti pouze v podřadné míře (< 50 %) 

Podrobně o kvalitě dřeva, tzn. co lze/nelze odevzdat: Kvalitativní požadavky na dřevěný odpad


SBĚRNÉ MÍSTO A CENÍK ODPADU

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zprávy do mobilu?

rozhlas