Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00013 zel_2014_5_00021 zel_2014_5_00007 zel_2014_5_00020
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Veřejné zasedání zastupitelstva

Ohlášení a zápisy veřejných zasedání zastupitelstva

Obec Zeleneč
Obecní úřad Zeleneč

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč
Místo konání: Klubovna na hřišti
Doba konání : pondělí 30.6.2014 od 19,00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola zápisu č. 19
2. Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí 4-6/2014
3. Zpráva o finančním hospodaření 4-5/2014
4. Zpráva finančního výboru
5. Závěrečný účet obce za rok 2013 a účetní závěrka
6. – Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zeleneč
– Účetní závěrka obcí zřízené příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Zeleneč
– Finanční zpráva SK Zeleneč
7. Smlouvy
– budoucí o zřízení věcného břemene
– zřízení věcného břemene
– zřízení služebnosti inženýrské sítě
– o dílo
– o úvěru
– dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
8. a) Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Zeleneč k činnosti školní jídelny a výdejny
b) Souhlas s navýšením počtu žáků ZŠ Zeleneč
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018

Ing. Michael Husinec