Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00008 zel_2014_5_00014 zel_2014_5_00011 zel_2014_5_00014
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Veřejné zasedání zastupitelstva

Ohlášení a zápisy veřejných zasedání zastupitelstva

Navržený program:
1. Kontrola zápisu č. 5
2. Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí 10-12/2015
3. Zpráva o finančním hospodaření 9-11/2015
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Směna pozemků
6. Zpráva finančního výboru
7. Změna rozpočtu 2015 – Rozpočtové opatření č. 2
8. Návrh plánu investičních a neinvestičních akcí r. 2016
9. Rozpočet r. 2016 – projednání
10. Smlouvy
– o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
– o spolupráci mezi obcí Zeleneč a obcí Svémyslice (chodník)
– o zřízení věcného břemene služebnosti – kabel nn ul. Tyršova, kabel nn ul. Jitrocelová
– dodatek č. 2 k pronájmu nebytových prostor (areál Ferony)
– dodatek ke smlouvě o pojištění majetku obce
11. Ceny vodné – stočné, svoz TKO, poplatek psi r. 2016
12. Volba přísedícího Okresního soudu Praha – východ

pozvanka_zastupitelstvo_4_2015

Obec Zeleneč
Obecní úřad Zeleneč

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč
Místo konání: Klubovna na hřišti
Doba konání : pondělí 30.6.2014 od 19,00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola zápisu č. 19
2. Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí 4-6/2014
3. Zpráva o finančním hospodaření 4-5/2014
4. Zpráva finančního výboru
5. Závěrečný účet obce za rok 2013 a účetní závěrka
6. – Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zeleneč
– Účetní závěrka obcí zřízené příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Zeleneč
– Finanční zpráva SK Zeleneč
7. Smlouvy
– budoucí o zřízení věcného břemene
– zřízení věcného břemene
– zřízení služebnosti inženýrské sítě
– o dílo
– o úvěru
– dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
8. a) Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Zeleneč k činnosti školní jídelny a výdejny
b) Souhlas s navýšením počtu žáků ZŠ Zeleneč
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018

Ing. Michael Husinec