Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00011 zel_2014_5_00012 zel_2014_5_00023 zel_2014_5_00014
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Veřejné zasedání zastupitelstva

Ohlášení a zápisy veřejných zasedání zastupitelstva

Obec Zeleneč
Obecní úřad Zeleneč

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč
Místo konání: Klubovna na hřišti
Doba konání : pondělí 30.6.2014 od 19,00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola zápisu č. 19
2. Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí 4-6/2014
3. Zpráva o finančním hospodaření 4-5/2014
4. Zpráva finančního výboru
5. Závěrečný účet obce za rok 2013 a účetní závěrka
6. – Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zeleneč
– Účetní závěrka obcí zřízené příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Zeleneč
– Finanční zpráva SK Zeleneč
7. Smlouvy
– budoucí o zřízení věcného břemene
– zřízení věcného břemene
– zřízení služebnosti inženýrské sítě
– o dílo
– o úvěru
– dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
8. a) Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Zeleneč k činnosti školní jídelny a výdejny
b) Souhlas s navýšením počtu žáků ZŠ Zeleneč
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018

Ing. Michael Husinec

Místo konání: Restaurace na hřišti
Doba konání : pondělí 7.10.2013 od 19.00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola zápisu č. 15
2. Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí 7-9/2013
3. Zpráva o finančním hospodaření 7-8/2013
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Prodej pozemků
6. Zpráva finančního výboru
7. Úprava rozpočtu 2013 – rozpočtové opatření
8. Směrnice o pravidlech vedení účetnictví
– Směrnice o inventarizaci
– Odpisový plán
– Směrnice o rozpočtu a rozpočtovém hospodaření
– Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole
– Plán inventur
9. Smlouva o zřízení věcného břemene pro kabelové vedení 22 kV v k.ú. Mstětice mezi Obcí Zeleneč a ČEZ Distribuce
10. Vydání změny č. 4 územního plánu Zeleneč – část Mstětice
11. Krizový plán obce